Groen licht voor Optimo : innovatief afvalinzamelsysteem begin 2022 van start

Limburg.net wil in de toekomst de huis-aan-huisinzameling op een nog efficiëntere en milieuvriendelijkere manier organiseren. In het najaar van 2019 engageerden een groot aantal gemeenten zich reeds tot het invoeren van Optimo. De raad van bestuur gaf op 22 juli definitief groen licht om vanaf 2022 te starten met de uitrol van Optimo. De gemeenten in Noord-West-Limburg waar momenteel het afval wordt opgehaald in zakken bijten de spits af en stappen begin 2022 over naar het nieuwe Optimo-systeem. Ook de gemeenten waar naast de huisvuilzak ook gft in containers wordt opgehaald stappen meteen in, zij behouden voorlopig echter nog hun groene bak voor gft. Enkel de 8 gemeenten waar zowel het huisvuil als het gft in containers wordt opgehaald kiezen er voor om nu nog niet in te stappen in Optimo. 

Betere sorteerresultaten, significante milieuwinst     
Optimo is het innovatief afvalinzamelingssysteem waarbij 1 afvalwagen tot 6 verschillende soorten afval op één dag ophaalt. De invoering van Optimo is een nieuwe grote stap in de richting van een klimaatneutralere afvalophaling en verwerking én zorgt voor meer (toekomstige) mogelijkheden op vlak van materiaalrecyclage. Zowel uit studiewerk als uit de praktijk, opgedaan in het Optimo proefgebied Lommel, blijkt dat ophaalwagens dankzij Optimo tot een kwart minder kilometers rijden. De uitstoot van fijn stof en CO2 daalt hierdoor met maar liefst 40%. Optimo zorgt daarnaast voor gebruiksgemak. Gezinnen kunnen meer afvalsoorten gewoon aan de voordeur aanbieden. En door meer te sorteren, kan er beter gerecycleerd worden.

Limburg.net start met voorbereidingen uitrol
Nu alle kaarten op tafel liggen en er een concreet zicht is op de effectieve kosten en baten van het systeem geeft de raad van bestuur van Limburg.net haar goedkeuring voor de invoering van Optimo vanaf begin 2022. Dat vraagt nog veel voorbereidingen maar Limburg.net start niet van een leeg blad. Het systeem zelf wordt al sinds 2016 uitgebreid getest en verfijnd in Lommel, met uitstekende resultaten. Er waren ook proefprojecten in Tongeren en Oudsbergen en in januari 2020 werd Optimo ook al in Voeren ingevoerd. Om een dergelijk systeem breed uit te rollen is er echter nog heel wat werk aan de winkel. Luc Wouters, voorzitter Limburg.net, legt uit: “Tijdens de proefprojecten werden de Optimo-zakken nog manueel gesorteerd. Dat is uiteraard niet haalbaar wanneer we het systeem in een veel groter werkingsgebied willen uitrollen. Daarom wordt er een automatische sorteerinstallatie gebouwd in Beringen die de zakken optisch kan scannen. Ook de inzamelcontracten werden aangepast en conform het nieuwe systeem aanbesteed. Dat zijn maar enkele voorbeelden vanuit operationele hoek. Daarnaast voorzien we ook  overlegmomenten met steden en gemeenten en andere belangrijke stakeholders zoals de Vlaamse overheid.”

Flexibele uitrol per regio
De gemeenten in West-Limburg, waar nu de afvalophaling met zakken gebeurt, stappen begin 2022 allemaal over naar het volledige Optimo-systeem. Ook de gemeenten in Zuid-Limburg, die naast huisvuilzakken ook gft-containers kunnen aanbieden, stappen over naar Optimo. Vanaf begin 2022 worden ook daar 3 afvalsoorten gelijktijdig opgehaald. Zij behouden voorlopig wel hun gft-ophaling. Gemeenten uit Zuid-Limburg kunnen later nog steeds kiezen voor het volledige zakkensysteem van Optimo. Deze flexibele en gediversifieerde uitrol laat toe de vinger permanent aan de pols te houden. In 2025 komt er sowieso een evaluatiemoment en kan er verder worden bijgestuurd.

Acht gemeenten blijven huisafval inzamelen in containers 
Enkel de acht gemeenten van regio Oost, waar het huisvuil en gft momenteel in grijze en groene containers wordt opgehaald, stappen voorlopig nog niet in Optimo. Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net licht toe, “ Acht gemeenten kiezen ervoor om hun huidig ophaalsysteem met containers te behouden. Ze hebben alle parameters grondig kunnen evalueren en wij respecteren uiteraard hun keuze. Limburg.net houdt de deur ook voor hen open zodat ze eventueel later kunnen instappen.”

“Sinds de oprichting van Limburg.net op 31 december 2005 was het steeds de duidelijke wens van alle Limburgse gemeenten om toe te werken naar een eenvormig systeem van afvalophaling en afvalverwerking. Door deze stap zijn we alweer een flinke stap dichter bij deze doelstelling”, besluit de voorzitter.